Szkolenia UE

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb_1

Projekt pt. „POWER zawodowy”
Nr. projektu POWR.01.02.01-18-0078/18

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy dla 60 os. młodych do 29 r.ż. zamieszkujących woj. podkarpackie, w tym zwiększenie możliwości zatrudnieniowej 40 os. młodych do 29 r.ż., biernych zawodowo, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) do dnia 30.06.2020r.

Zapraszamy do zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona!

Skorzystaj z szansy i zaplanuj swoją karierę zawodową!

W ramach projektu organizujemy BEZPŁATNE szkolenia i staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

REKRUTACJA PON. - PT. GODZ. 9:00 - 14:00

TERMINY REKRUTACJI:

08.04.2019-14.04.2019 - rekrutacja w trakcie
01.04.2019-07.04.2019 - rekrutacja zakończona
25.03.2019-31.03.2019 - rekrutacja zakończona
18.03.2019-24.03.2019 - rekrutacja zakończona
11.03.2019-17.03.2019 - rekrutacja zakończona
04.03.2019-10.03.2019 - rekrutacja zakończona
25.02.2019-03.03.2019 - rekrutacja zakończona
18.02.2019-24.02.2019 - rekrutacja zakończona
11.02.2019-17.02.2019 - rekrutacja zakończona
04.02.2019-10.02.2019 - rekrutacja zakończona
28.01.2019-03.02.2019 - rekrutacja zakończona
23.01.2019-27.01.2019 - rekrutacja zakończona
16.01.2019-22.01.2019 - rekrutacja zakończona
09.01.2019-15.01.2019 - rekrutacja zakończona

Zapisz się do projektu:

Do pobrania formularz zgłoszeniowy z załącznikami.

- prześlij drogą elektroniczną na adres: ts.transcom@gmail.com

- prześlij za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu

- złóż osobiście w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

Adres biura projektu:
36-001 Trzebownisko 928 B
BUDYNEK TEHO Sport
Telefony informacyjne:
· tel.:   17 870 05 55
· kom.: 516 045 049
· kom.: 513 093 320

Grupa docelowa:

Ilość osób objętych projektem: 60 osób

Kogo zapraszamy?
Uczestnikami projektu będzie 60 os. (w tym min. 38 kobiet) młodych, zamieszkałych na trenie woj. podkarpackiego wg KC, w wieku 15-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami z poniższych grup zgodnie z definicjami zwartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (z wyłączeniem os. należących do gr. docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.):

1. bierni zawodowo os., które w danej chwili nie tworzą̨ zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), tzw. os. z kat. NEET(spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 40 os.

2. osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (spełniające def. dokumentacji konkursowej) - 20 os.

Co oferujemy w ramach uczestnictwa w projekcie?

- indywidualne wsparcie dotyczące zdiagnozowania potrzeb zawodowych (opracowanie Indywidualnego Planu Działania i ścieżki rozwoju Uczestnika projektu)

- indywidualne wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych

- realizacja szkoleń zawodowych z potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- realizacja 6-miesięcznych staży / praktyk zawodowych pozwalających na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia – Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe

- wsparcie dodatkowe:
· stypendium szkoleniowe
· stypendium stażowe
· egzamin uzyskania kwalifikacji
· catering w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkoleń
· zwrot kosztów dojazdu w trakcie stażu / praktyki zawodowej.

Metodyka szkolenia:
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników projektu - praca w grupach, dyskusje na forum grupy, studia przypadków, praca indywidualną, wykłady z omówieniem przykładów z życia zawodowego i prezentacją multimedialną.

ROZEZNANIE RYNKU NR - 01/TC/2019

TRANS – COM Tomasz Stec, działając zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania finansami w ramach projektu pn. “Kwalifikacje zawodowe kluczem do kariery” nr RPPK.07.01.00-18-0094/18, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, prosi o przedstawienie cen na niżej wymienione usługi:

1. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 5 uczestników projektu 

(Prowadzenie spraw rachunkowo – finansowych)

Zakres czasowy 108 h - 12 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień (45 min)

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 22.04.2019 - 09.06.2019 

ciąg dalszy w załączniku

2. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA dla 5 uczestników projektu 

(Pracownik obsługi biurowej)

Zakres czasowy 98 h - 11 dni szkoleniowych x 9 godz./dzień (45 min)

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Termin realizacji: 22.04.2019 - 09.06.2019 

ciąg dalszy w załączniku 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 18.04.2019

Załącznik -  ROZEZNANIE RYNKU NR - 01/TC/2019